Training

Méindes

An der Schwemm vum Campus Geesseknäppchen

Treffpunkt em 17:50 Auer an der Entrée vun der Schwemm.

Training vun 18.00 bis 19.30 Auer

Mëttwochs

An der Schwemm vum Atert Lycée zu Réiden/Atert

Treffpunkt em 19:45 Auer um Parking

Training vun 20:00 bis 21:30 Auer

Lundi

A la piscine Campus Geesseknäppchen à Luxembourg Ville

Rencontre à 17:50 heures dans le hall d’entrée piscine.

Entraînement de 18.00 à 19.30 heures

Mercredi

A la piscine du Lycée Atert à Rédange-sur-Attert

Rencontre à 19:45 sur le parking

Entraînement de 20:00 à 21:30 heures